PubMed Logo
PubMed:   

Wikipedia Logo
Wikipedia:   

Google Logo
Google.nl:   
Zoek alleen medinfosite.nl

Psychiatrische anamnese - structuur

Onderstaand een verkorte psychiatrische anamnese voor gebruik in algemene gezondheidszorg. In de geestelijke gezondheidszorg gebruikt men een uitgebreidere anamnese. Bron: Het psychiatrisch onderzoek, 3e druk, blz 160-164; M. Hengeveld, W. Schudel; de Tijdstroom. Eerste indrukken Uiterlijk: opvallende uiterlijke kenmerken; leeftijdsschatting conform/jonger/ouder dan Kalenderleeftijd; verzorgd, onverzorgd, verwaarloosd; bijzonderheden aan kleding, kapsel, make-up, etc. lichaamsgeuren; omschrijven.

  Contact en houding

Contact: wijze van ontmoeten, begroeting, handdruk (aarzelend, overrompelend, aanvaardend, etc); wederkerigheid van het contact; wel of geen contactgroei; omschrijven.

Oogcontact: sociaal adequaat, vermijdedend, overmatig wegkijkend ontbreekt geheel; visuele hallucinaties suggererend. Houding: natuurlijk, vriendelijk luisterend, coöperatief, respectvol, afwachtend, afwijzend, ongeduldig, controlerend, beschuldigend, vijandig, dreigend, arrogant, sarcastisch, hautain, onderdanig, dociel, argwanend, gretig, triomfantelijk, geamuseerd, joviaal, familiar, charmerend, erotiserend, uitdagend, angstig, schuchter, kinderlijk, gereserveerd, ontwijkend, verstrooid, etc.; omschrijven.

  Klachtenpresentatie:

Met gevoel, zakelijk, onverschillig, met distantie, met ‘belle indfference, alsof het een ander betreft, klagend, appellerend, aanklampend, verwijtend, aanklagend, dissimulerend, overdreven, aggraverend, breedsprakig, etc; omschrijven.

  Gevoelens en reacties opgewekt bij de onderzoeker:

Neutraal, irritatie, verveling, ongeduld, somberheid, angst, machteloosheid, aanstekelijkheid, verlies van overwicht, geamuseerdheid, sympathie, medeleven, etc; omschrijven. Cognitieve functies:

  Bewustzijn, aandacht en orientatie

Bewustzijn: helder, licht gedaald, somnolent, soporeus aandacht en concentratie: normaal, hypovigiliteit, hypervigiliteit, verhoogd afleidbaar, hypotenaciteit, testresultaten; concentratiestoornis. orientatie: intact, desorientatie in tijd, in plaats, in andere personen, in de eigen persoon; testresultaten

  Geheugen:

intact; stoornissen in het korte termijngeheugen: confabulaties, stoornissen in het langetermijngeheugen; testresultaten.

  Intellectuele functies:

Oordeelsvermogen: intact; gestoord, realiteitsbesef, oordeels- en kritiekstoornissen, decorumverlies. Ziekte-inzicht: wel of geen besef van psychiatrische symptomen, van de pathologische betekenis ervan, van de noodzaak van behandeling; omschrijven. Abstractievermogen: intact, verminderd; testresultaten. executeve functies: intact; stoornissen in het maken van plannen voor en het initieren, opeenvolgen, controleren en stoppen van ingewikkelde handelingen. geschatte intelligentie: hoogbegaafd > 130; begaafd 120-130; hoog gemiddeld 110-120; gemiddeld 90-110; laag gemiddeld 80-90; zwakbegaafd 70-80; licht zwakzinnig 50-70; matig zwakzinnig 35-50; ernstig zwakzinnig 20-35; diep zwakzinnig < 20.

  Voorstelling, waarneming en zelfwaarneming

Voorstelling: dwangvoorstellingen; herbelevingen van een psychotraumatische ervaring. Waarneming: hallucinaties: visueel, auditief (imperatief) Zelfwaarneming: depersonalisatie, derealisatie, morodysforie, stoornis in de lichaamsbeleving.

  Denken

Vorm: normaal van tempo, geremd, gedachtenarmoede, bradyfrenie; gejaagd, tachyfrenie; inefficient denken; neologismen; alogie; tangentialiteit; ontsporing; incoherentie, gedachtestops; gedachtevlucht, verhoogd associatief. Inhoud: waanachtige denkbeelden of wanen: betrekkingswanen; paranoide wanen (vergiftigingswanen, achtervolgingswanen, ontrouwwanen); grootheidswanen (erotomane wanen, godssdienstwanen, paranormale wanen), depressieve wanen (schuldwanen, zondewanen, armoedewanen, nihilistische wanen); somatische wanen (dysmorfe wanen, hypochondrische wanen, zwangerschapswanen); beinvloedingswanen (wanen over gedachtebelemmering, -inbrenging of luidworden, wanen dat de gevoelens, de impulsen of het handelen worden beinvloed). Overwaardige denkbeelden: overmatig gevoel van eigenwaarde, overwaardig zelfbewustzijn of zelfvertrouwen; ernstig tekort aan zelfvertrouwen, gevoelens van waardeloosheid, overmatige schuld- of insufficientiegevoelens, overmatige zorgelijkheid, pessimisme; angstig voorgevoel, ongegronde ongerustheid of overmatige angst over of voor: eigen uiterlijk, ziekte, overlijden, gek worden, een paniekaanval te krijgen, specifieke plaatsen, situaties, gebeurtenissen of voorwerpen, dik te zijn of te worden. preoccupaties: met psychoactief middel, suicidale gedachten of plannen, ernstige ziekte, uiterlijk, eten, voedsel, gewicht. dwangmatig denken: dwanggedachten, zich opdringende gedachten aan een psychotraumatische ervaring. Affectieve functies

  stemming en affect

stemming: neutraal, opgewekt, eufoor: overdreven opgewekt, uitgelaten; depressief: mat, neerslachtig, somber, wanhopig, radeloss; met anhedonie, met interesseverlies, met hopeloosheid, met suicidaliteit, met onthechting; dysfoor: wantrouwig, prikkelbaar, kwaad, agressief; angstig: bezorgd, gejaagd, innerlijk gespannen, schrikachtig; angst in aanvallen. vrees voor specifieke situaties of voorwerpen: menigten, openbare ruimten, alleen reizen, autorijden, van huis weggaan, open ruitemn, tunnels, bruggen, kleine groepen, sprekn in het openbaar, bepaalde dieren, natuurkrachten, onweer, duisternis, hoogten, vliegen, liften, afgesloten ruimten, urineren of defeceren in openbare toiletten, tandarts, injecties, zien van bloed of wonden, blootstelling aan besmettelijke ziekten, etc. Affect: normaal modulerend; labiel, vlak Conatieve functies

  Psychomotoriek

Algemeen: normaal: katatonie: stupor, echopraxie, motorische negativisme, motorische oppositie; testresultaten. stoornissen in mate en tempo van psychomotorische activiteit: vertraging, remming; versnelling, agitatie. Mimiek en gestiek: normaal, levendig; theatraal, vertraagd, gering, afwezig, echomimie. Spraak: normaal modulerend, levendig: overmatig modulerend, monotoon, zacht, luid; echolalie, spraakarmoede, mutisme.

  Motivatie en gedrag

toename: expansief gedrag, overmatig agressief gedrag, overmatig seksueel gedrag. vermindering: lethargie, initiatief, apathie stoornissen in middelengebruik: overmatig gebruik, tolerantie, controleverlies, niet kunnen stoppen, onthoudingsverschijnselen. dwangmatig gedrag: dwanghandelingen drangmatig gedrag: vreetbuien, zelfopgewekt braken, zelfveroorzaakt laxeren. impulsief gedrag: automutilatie, suicidepogingen. sociaal dysfunctioneren: overmatig sociaal actief; zelfverwaarlozing, sociale teruggetrokkenheid, vermijdingsgedrag, significante beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.

Meer info:

1. NVVP: "Richtlijn psychiatrisch onderzoek bij volwassenen"

2. Psychiatrienet.nl (voor onder andere downloaden meetschalen, zoals: MMSE, MADRS, etc)

3. http://www.ouderenpsychiatrie.nl/

AddThis Social Bookmark Button

Aanvullende informatie